Risk- & Säkerhetsrådgivning

Alla, både kommuner, skattebetalare och försäkringsbolag, är intresserade av att så få skador som möjligt inträffar på kommunal egendom. Glaskross, klotter, bränder med flera skador innebär kostnader, arbete, tid och i omfattande fall även att verksamheten får flyttas under återställningsperioden.

Egendoms- och ansvarsskador

De mest skadeutsatta verksamheterna bland Kommunassurans försäkringskunder, och säkert även hos andra försäkringsbolag med kommunkunder, är förskola och skola. Merparten av de anmälda egendomsskadorna kommer därifrån och fördelar sig mellan brand (60 %), vatten (30 %) och övriga skador (10 %).

När det gäller skadeståndsanspråk inom ramen för ansvarsskador dominerar kommunernas teknik-/gatukontor för skador under självrisk orsakade av halka eller potthål. För ansvars­skador över självrisk överväger förmögenhetsskador som t ex felaktigt utfärdade bygglov.

Kan skador förebyggas?

Att minska antalet skador kan verka svårt, men är i många fall, i synnerhet när det gäller egendomsskador, fullt möjligt. Mycket handlar om rutiner, samverkan och genom att verksamheten agerar omedelbart när något inträffar.

 Föredrag/utbildning

Under våren 2014 har Marie Louise tillsammans med en Riskingenjör från vårt partnerföretag P & B, åkt runt bland de av våra försäkringskunder som önskat ett besök, och hållit föredrag om SBA och säkerhet för (skol-)vaktmästare.

Framöver följer utbildning på plats i respektive kommun för personal som tar emot skadeståndsanspråk från allmänheten och därnäst utbildning i risk- och sårbarhetsanalyser för anställda på vård- och omsorgsboenden.

Mer information

För mer information, kontakta Anders Ramäng, anders.ramang@ksfab.se.