Besöks- och postadress:
Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Göran Olsgatan 1
211 22 Malmö

E-post (risk- och försäkringsfrågor, allmänna frågor):
info@ksfab.se

E-post (skador):
skador@ksfab.se
Se även fliken "Vid skada" för mer information.

Telefon (växel):
040-611 22 00

Organisationsnummer:
516406-0294

Säte:
Lund, Skåne län

__________

Klagomålshantering

Klagomålsansvarig för Kommunassurans är VD.

Omprövning och överprövning i skador

Om det finns upplysningar i ärendet som ännu inte har framförts, eller om du anser att något grundläggande missförstånd föreligger i ärendet, föreslår vi att du tar kontakt med den handläggare som har handlagt ärendet. Om det handlar om en enkel fråga som kan klaras ut är direktkontakt ofta det mest effektiva sättet att klara ut meningsskiljaktigheter.

Det finns också möjlighet till mer formell överprövning av skadeärenden inom Kommunassurans. För att Kommunassurans ska kunna hantera en begäran om överprövning i skador måste begäran framföras skriftligt via post eller e-post. Det är kostnadsfritt att framföra ett klagomål.

Begäran skickas via post till:

Kommunassurans
att: Skadechef
Göran Olsgatan 1
211 22 Malmö

eller via e-post: skador@ksfab.se

Överprövning genomförs av en ledande befattningshavare i Kommunassurans. Om ärendet redan har hanterats inom ledningen i bolaget utför en oberoende konsult överprövningen.

Om ärendet gäller en patientskada finns även möjlighet att få ärendet överprövat av Patientskadenämnden, som lämnar ett rådgivande uttalande. Enligt Patientskadenämndens instruktioner är det försäkringsbolaget som hänskjuter ärendet till nämnden, så om prövning önskas ombeds du kontakta den handläggare som har handlagt ärendet, eller Kommunassurans skadechef via adress ovan.

Kundklagomål till Kommunassurans i ärenden som inte avser inträffad skada

För att Kommunassurans ska kunna hantera klagomål från kunderna/ägarkommunerna måste klagomålet framföras skriftligt via post eller e-post. Det är kostnadsfritt att framföra ett klagomål.

Klagomålet skickas via post till:

Kommunassurans
att: VD
Göran Olsgatan 1
211 22 Malmö

eller via e-post: info@ksfab.se (vänligen ange tydligt i meddelandets ämnesrad att ärendet avser ett kundklagomål).

En klagande ska få ett skriftligt svar inom 14 dagar från det att ett klagomål har inkommit till Kommunassurans.

Hantering av personuppgifter

Allmänt
Kommunassurans värnar om att skydda den personliga integriteten och vi beskriver här hur vi hanterar personuppgifter. Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Dataskyddsförordning (GDPR - General Data Protection Regulation) reglerar hur personuppgifter får användas och registreras. Ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter är Kommunassurans Syd Försäkrings AB, organisationsnummer 516406-0294.

Insamling av personuppgifter
De uppgifter som samlas in är de som Kommunassurans efterfrågar vid ansökan om försäkring, anställning i Kommunassurans , skadeanmälan, medicinska handlingar för hantering i skadeärenden, ekonomisk information för hantering i skadeärende eller underlag i upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling. Uppgifter i skadeanmälan lämnar du huvudsakligen själv, men kan komma att kompletteras med uppgifter från t.ex. skattemyndigheten, fastighetsregister, kreditupplysningsregister eller sjukvården om detta behövs för att kunna handlägga ditt ärende.

Ändamål och behandling av insamlade personuppgifter
Personuppgifterna används dels för att kunna administrera de försäkringsavtal eller andra avtal som ingåtts eller kommer att ingås med Kommunassurans och hanteras i bolagets försäkrings- och skadesystem, avtalsregister och i personaladministrativa system samt dels för att kunna reglera de skador som anmäls inom gällande försäkringsavtal. Uppgifter rörande försäkringsavtal används även i aggregerad form, dvs inte på individnivå (avpersonifierat), för premieberäkning, statistik och förebyggande av skador. För att kunna hantera ärenden lämnas även uppgifter till samarbetspartners t.ex. skaderegleringsföretag, aktuarier, myndigheter och läkare. Personuppgifter som lämnas till dessa begränsas till vad som är nödvändigt för det aktuella ärendet.

Lagringstid
Kommunassurans sparar dina personuppgifter för den tid som är nödvändig för att uppfylla något av ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter och/eller för att efterkomma krav i lag eller förordning, tillsynsmyndighets begäran eller förelägganden från behöriga domstolar.

Dina rättigheter
Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som behandlas om dig, ett så kallat registerutdrag. Vidare har du rätt att begära att felaktiga personuppgifter ska rättas eller frivilligt överlämnade raderas. Rättigheten att radera personuppgifter gäller dock inte personuppgifter som måste bevaras utifrån lagkrav. Vi behöver en skriftlig undertecknad begäran från dig. Begäran ska innehålla för- och efternamn, personnummer, kontaktuppgifter (så vi kan nå dig för frågor samt skicka registerutdrag och information om vilka uppgifter du själv lämnat till oss).

Begäran skickar du till:
Dataskyddsansvarig
Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Göran Olsgatan 1
211 22 Malmö

Kontaktuppgift till Kommunassurans dataskyddsansvarig:
info@ksfab.se (ange tydligt att meddelandet är avsett för dataskyddsansvarig)
040-611 22 00