Om Kommunassurans

Om Kommunassurans

Kommunassurans organisation är slimmad och består av VD, vice VD/ekonomichef, senior underwriter, skadechef samt ekonomi- och försäkringshandläggare. Bolaget köper också tjänster för den dagliga verksamheten från konsulter.

VD
Leder bolagets verksamhet i enlighet med lagar och föreskrifter samt andra riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar. VD är också en av bolagets underwriters och tecknar försäkringsavtal med kunderna, ofta tillsammans med senior underwriter. Han ansvarar för upphandling av bolagets återförsäkring. Anders Ramäng har arbetat många år i försäkringsbranschen och några år som advokat.

Vice VD/ekonomichef
Ansvarar för bolagets ekonomifunktion med upprättande av budget, bokslut, årsredovisning och löpande rapportering till ägare, Finansinspektionen och andra intressenter. Är styrelsens sekreterare. Per-Olof Derborn är förvaltningsekonom och har mångårig erfarenhet från ekonomiarbete, både i kommunal och privat verksamhet.

Senior Underwriter
Tecknar försäkringsavtal med kunderna, ofta tillsammans med VD. Koordinerar även skadeförebyggande insatser för bolagets försäkringskunder, pågående projekt samt Malmö Stads självförsäkring. Hon arrangerar utbildningar och seminarier samt ansvarar för bolagets försäkringsvillkor samt nyhets- och informationsbrev. Brittmarie Elg Hjörneby har arbetat i försäkringsbranschen sedan 1986 och har många års erfarenhet av försäkring för offentliga kunder, såväl från anställningar i försäkringsbolag och från försäkringsförmedlarverksamhet.

Skadechef
Ansvarar för Kommunassurans skadehantering, koordinerar det skadehandläggningsarbete som sker genom anlitade konsulter och agerar även själv som skadereglerare. Erika MacRae är utbildad jurist och har många års erfarenhet av skadereglering från såväl försäkringsbolag, egen verksamhet som skaderegleringskonsult.

Ekonomi- och försäkringshandläggare
Arbetar med skadeadministration och skadestatistik, förberedelser inför stämmor/konferenser/seminarier, utskick till delägarkommuner, ekonomisk redovisning, fakturering och registerhållning.

Externa tjänster
Bolaget köper in entreprenörer/konsulter till vissa funktioner i den dagliga driften, bland annat följande:

  • Skadereglering där skadans storlek bedöms så att kunden får rätt nivå på ersättning, sett till det försäkringsavtal som finns.
  • Juridiska konsultationer då det är svårhanterade juridiska frågeställningar.
  • Upphandling av återförsäkring ombesörjs av ett externt bolag som ger förslag till återförsäkringsavtal.
  • IT-hantering för bolaget med genomförande av säkerhet anpassning av hårdvara mm sköts på konsultbasis.

Uppgifter om försäkringsaktiebolaget.
Organisationsnummer: 516406-0294
Säte: Lund, Skåne län
F-skatt

Anders Ramäng,
VD
Tele: 040-611 24 50
Mobil: 070-329 05 25
anders.ramang@ksfab.se

Per-Olof Derborn,
Ekon.chef, vVD
Tele: 040-61 124 51
Mobil: 073-06 124 51
per-olof.derborn@ksfab.se

Brittmarie Elg Hjörneby,
Senior Underwriter
Tele: 040-611 24 52
Mobil: 0703 57 63 65
brittmarie@ksfab.se

Erika MacRae,
Skadechef
Tele: 040-611 24 59
Mobil: 070-611 24 59
erika.macrae@ksfab.se

Christer Dahlberg,
Egendomsskador
Mobil: 070-23 000 69
christer.dahlberg@ksfab.se

Cecilia Smith,
Ekonomi- och försäkringshandläggare
Tele: 040-611 24 53
cecilia.smith@ksfab.se