Bolagsbeskrivning

Historik
Kommunassurans Syd Försäkrings AB (KSFAB) startades i maj 2005 och bakgrunden till bolagets bildande var att kommunerna ville vara säkra på att få offerter för sitt försäkringsskydd, skärpa konkurrensen på marknaden samt stimulera delägarna i deras skadeförebyggande arbete. Bolaget skall erbjuda sina ägare sak- och ansvars-försäkringar. Offert lämnas endast till delägare men bolaget får också lämna offert till hel- och delägda kommunala bolag. Styrelsen har rätt enligt beslut på bolagsstämman att få fler ägare att ansluta sig till bolaget. Sedan 2011-01-01 finns också en möjlighet för delägare att placera sina kommunförsäkringar direkt hos bolaget, utan att gå via LOU, en möjlighet som många redan utnyttjat.

Delägare
Ursprungligen startades bolaget genom att 30 av 33 kommuner i Skåne slog sig samman. 2006 tillkom 7 av de 8 kommunerna i Kronobergs län. Under 2007 och 2008 tillkom 4 kommuner och under 2009 de 5 kommunerna i Blekinge. Åren 2013-2015 tillkom kommuner från Kalmar län, Hallands län och Västra Götalands län. Efter det uppgick antalet kommuner som var delägare till 52 st.

Upptagningsområdet har i omgångar ändrats men är idag Götaland. Ett annat kommunalt captivebolag, Förenade Småkommuners Försäkrings AB (FSF), förhörde sig hos Kommunassurans om det fanns möjlighet för kommunerna i det bolaget att bli delägare i Kommunassurans. Flertalet av kommunerna i FSF ligger norr om Götaland men bolagets stämma beslutade att göra undantag så ytterligare 17 kommuner anslöt fr o m 2018.
Antal delägarkommuner uppgår nu till 69 st.

Kunder
Situationen  på marknaden har förändrats mycket över den tid bolaget har varit verksamt. Under de första åren vann bolaget de allra flesta upphandlingar och premierna för dessa kommuner kunde sänkas avsevärt. Under vissa år därefter var det åter attraktivt att vinna marknad för kommunförsäkring så annan aktör tog ett flertal affärer. Den aktören drog sig ur marknaden och premierna har på senare år stabiliserats med de få aktörer som är aktiva. Bolaget har för 2019, 58 kommuner försäkrade och 1 bolag/kommunalförbund.

Återförsäkring
Återförsäkring är ett sätt för bolaget att minimera egna risker genom att teckna försäkring för större skador. Bolaget tecknar återförsäkring med stora nationella och internationella återförsäkrare, som har en rating som bolaget anser nödvändigt för kundernas trygghet. Samarbetet med återförsäkrarna och deras förståelse för bolagets verksamhet är viktig.

Skador
Skolbränderna verkar ha minskat i antal men de större bränder som förekommer är i allmänhet anlagda. Vattenskador har förekommit under senare år i större utsträckning. Kommunerna arbetar hårt med att förebygga för skador men det finns alltid mer att göra.

Framtiden
Premierna ser ut att ha stabiliserats på nuvarande nivå med vissa justeringar. Att bibehålla nuvarande premienivå bygger på att skadeutfallet kan klara sig på den nivå som råder idag. Målsättningen måste dock vara att sänka skadeutfallet så att premierna kan gå ned. I så fall måste kommunerna höja skydds- och säkerhetsnivån för sina fastigheter så den samlade skademassan minskar.