Ekonomi

Bolaget har genom tidigare års vinster upparbetat en god ekonomisk ställning. Under åren 2010-2014 var det ekonomiska resultatet så bra att avsättningar till säkerhetsreserven kunde göras med över 31 Mkr. Åren därefter var skadeutfallet väsentligt sämre med negativa resultat både 2016 och 2016. Under 2017 inträffade så mycket egendomsskador att bolagets garanterade högstanivå för kostnader uppnåddes. 2018 blev ett mycket bra år för bolaget, endast en liten del skador inträffade sett till den premiemassa bolaget har efter att 17 nya delägare tillkommit med ett fint resultat som följd. Konsolideringsgraden uppgick 2018 till 323% (320%) från att 2009 ha varit 182% varefter de positiva ekonomiska resultaten påbörjades. Bolaget har varje år sedan 2010 lämnat aktieutdelning och för de kunder som har direktplacerat sin försäkring utgår premieåterbäring. Två lönsamhetskriterier bör beaktas då bolagets resultat bedöms - premieminskningen hos ägarna samt bolagets finansiella resultat.

Nedan finns årsredovisningarna för de åren bolaget varit verksamt.

Solvens och finansiell ställning

Enligt Solvens II-regelverket ska försäkringsföretag offentliggöra uppgifter om företagets solvens och finansiella ställning. Nedan finns Kommunassurans s.k. SFCR-rapporter.