Vid skada

Att hantera inträffade egendomsskador och att bemöta inkomna skadeståndsanspråk på rätt sätt kan göra såväl ekonomisk- som effektivitetsskillnad för såväl kommunen som försäkringsbolaget.

Kommunassurans försäkrar som utgångspunkt enbart ägarkommuner. Det är därför oftast enbart kommunerna och anställda hos kommunerna som kan anmäla en inträffad skada till försäkringsbolaget.

Ett viktigt undantag avser patientskador, där även den skadedrabbade har möjlighet att vända sig direkt till Kommunassurans.

För dig som inte omfattas av ovanstående hänvisar Kommunassurans till din kommun.