ANSVARSSKADOR (PERSONSKADA)

Enbart Kommunassurans försäkringstagare kommunen kan skicka anmälan om ansvarsskada till Kommunassurans. Den som önskar skadeståndsersättning från kommunen måste först framställa sitt anspråk direkt till kommunen.

Med kommunen avses nedan i förekommande fall även försäkrat bolag etc.

Rutiner inom varje förvaltning/verksamhet
Vilka rutiner man har för att ta emot skadeståndsanspråk varierar självfallet från kommun till kommun. Det är dock viktigt att det finns fastställda rutiner för vem som ska hantera framställda ersättningsanspråk och hur dessa registreras/diarieförs och anmäls till försäkringsbolaget.

Varje kommun bör ha en egen utarbetat rutin för att ta hand sina skadeärenden på bästa sätt.  En sådan rutin bör innehålla information om bl. a följande:

 • Namngiven person, förslagsvis försäkringshandläggaren eller säkerhetsansvarig, som har ett övergripande ansvar över alla kommunens skador.
 • Namngiven person som är kontaktperson i den aktuella skadan.
 • Instruktion om hur och vem som ansvarar för att polisanmälan görs (vid främst vid inbrott el skadegörelse).
 • Vem ansvarar för att skadeanmälan skickas till Kommunassurans.

Kommunassurans ger följande allmänna råd.

Vid telefonsamtal från den skadeståndskrävande
När ett telefonsamtal kommer från någon som har för avsikt att rikta ett skadeståndsanspråk mot kommunen, är det mycket viktigt att den som svarar varken muntligt eller skriftligt medger något ansvar eller uttrycker någon förhoppning om att skadeståndsanspråket kommer att accepteras. Istället ska den som ringer informeras om att skadan kommer att utredas.

Har man utan ordentlig utredning accepterat ett skadeståndsansvar och kanske också ersatt en person, för att man bedömer att ersättningsbeloppet var så litet, så har man eventuellt även indirekt accepterat att skadeståndsansvar föreligger. Kommunen kan då komma att tvingas att utge ersättning för tillkommande krav.

Om det bedöms lämpligt kan den som önskar framställa skadeståndsanspråk gällande personskada upplysas om följande.

 1. Anmälan bör göras av den skadelidande till eget försäkringsbolag där olycksfallsförsäkring finns. På så sätt kan den skadelidande få snabbare behandling av sitt ersättningskrav.
 2. Om personskadan har skett under arbetstid eller på väg till eller från den skadades arbete, kan den skadade uppmanas att undersöka möjligheten att få ersättning genom AFA Försäkring (arbetsskadeförsäkringen). Enklast gör den skadelidande personen det genom att kontakta sin arbetsgivare
 3. Om personskadan har skett i ett trafikförsäkringspliktigt fordon kan den skadade uppmanas att undersöka om fordonets trafikförsäkring kan lämna ersättning.
 4. Ett skadeståndsanspråk mot kommunen måste alltid framställas skriftligt. Det finns inga formkrav för att framställa ett skadeståndsanspråk, så det kan ske även i e-post. Däremot måste vissa uppgifter finnas med, exv. skadans storlek, ansvarsgrund och beskrivning av den skadeståndskrävandes uppfattning om hur kommunens agerande lett till skadan.
 5. Det skriftliga skadeståndsanspråket kommer att skickas vidare till kommunens försäkringsbolag, Kommunassurans, för utredning och bedömning av om kommunen kan anses skadeståndsskyldig eller inte.

Det är viktigt att poängtera att bevisbördan för att ett skadeståndsansvar uppkommit för en inträffad skada, ligger på den som kräver skadeståndsersättning.

Kommunassurans har tagit fram en informationsskrift som kan lämnas/skickas från kommunen till den som uppger att de har för avsikt att rikta ett skadeståndskrav mot en kommun. Försäkringsansvariga i kommuner är välkomna att beställa informationsskriften från info@ksfab.se

När ett skriftligt skadeståndsanspråk gällande personskada har mottagits
När ett skriftligt skadeståndsanspråk gällande personskada har mottagits av kommunen bör försäkringshandläggaren eller annan utsedd person göra följande, oberoende av om anspråket överstiger eller understiger kommunens självrisk.

 1. Diarieföra skadeståndsanspråksärendet hos berörd förvaltning eller i den serie där kommunens försäkringshandläggare diarieför sina ärenden.
 2. Skicka ett brev till den skadelidande med information om att anspråket har mottagits och vidaresänts för utredning av försäkringsbolaget Kommunassurans. Skriv gärna även att en skadehandläggare kan komma att kontakta skadelidande för kompletterande information.
 3. Uppmana tjänsteman på berörd enhet att skriva en egen kommentar kring omständigheterna kring skadefallet. Ofta är det lättast om tjänstemannen på berörd enhet själv fyller i "sina" delar av skadeanmälningsblanketten som finns på denna sida.
 4. Skyndsamt (översändandet får inte avvaktas för att intern utredning pågår) skicka in skadeanmälan till Kommunassurans via skador@ksfab.se eller via vanlig post. Om handlingar av integritetsskäl behöver skickas via säker anslutning går det bra att skicka ett meddelande till Kommunassurans och be om en uppladdningslänk, så kan handlingarna därefter laddas upp direkt till Kommunassurans.

Skälet till att alla personskador (oavsett om de understiger eller överstiger självrisken) ska anmälas till Kommunassurans är att en skada som i ett första skede kanske bara handlar om ett lägre belopp längre fram kan visa sig vara allvarlig, särskilt om det framkommer att den skadade drabbats av bestående invaliditet.

Om ett mottaget skadeståndsanspråk av Kommunassurans konstateras understiga kommunens självrisk kan det hända att Kommunassurans hänvisar kommunen att själv besvara skadeståndsanspråket, eftersom försäkringsbolaget inte kan handlägga ett sådant ärende.

I vissa fall kan dock Kommunassurans vara behjälplig med ett yttrande över den skadeståndsrättsliga situationen i ärendet även om anspråket understiger självrisken. Kontakta skador@ksfab.se vid eventuell förfrågan om yttrande från Kommunassurans vid anspråk som understiger självrisken.

Kommunassurans åtagande vid skador över självrisk
Efter att Kommunassurans har mottagit en anmälan om ansvarsskada gör försäkringsbolaget följande.

 1. Utreder om det föreligger skadeståndsskyldighet. Personskador utreds av särskilt utbildade personskadereglerare.
 2. Förhandlar med den skadeståndskrävande, som ombud för kommunen.
 3. För kommunens talan i rättslig process, om det krävs.

Dessutom betalar Kommunassurans eventuellt skadestånd, med avdrag för kommunens självrisk.

Om utredningen visar att kommunen inte har ett skadeståndsansvar för den inträffade händelsen, bestrider Kommunassurans kravet som ombud för kommunen.

Kommunassurans  kan uppdra åt extern skadespecialist att handlägga ärendet.

doc Anmälan om ansvarsskada – Här anmäler kommunen att skadeståndsanspråk har riktats mot kommunen »