PATIENTSKADOR

Patientskador är en personskada som uppstått genom någon av de situationer som beskrivs i 6 § patientskadelagen enligt följande.

1. undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd
2. fel i eller felaktig hantering av sjukvårdsutrustning
3. felaktig diagnos
4. överföring av smittämne som lett till infektion i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd
5. olycksfall i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd eller under sjuktransport eller i samband med brand eller annan skada på vårdlokaler eller utrustning
6. ordination av läkemedel i strid med föreskrifter

Kommuner kan bedriva hälso- och sjukvård exempelvis som s.k. hemsjukvård, enligt socialtjänstlagen, habilitering och inom ramen för elevhälsan. Patientförsäkringen gäller ofta även när en utförare utför hälso- och sjukvården på kommunens uppdrag (normalt dock ej inom elevhälsan).

Du som har drabbats av en patientskada hos en kommun som är försäkrad hos Kommunassurans har möjlighet att vända dig direkt till oss med en skadeanmälan genom att fylla i blanketten på denna sida och skicka den till oss. Du har också möjlighet att be kommunen att hjälpa dig med att anmäla skadan. Om du skickar blanketten till kommunen istället för till Kommunassurans kommer kommunen att vidarebefordra den till oss.

Skadeanmälan (ifylld blankett) kan skickas till följande adress.

Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Göran Olsgartan 1
211 22 Malmö

skador@ksfab.se

Telefon 040-611 22 00

doc Skadeanmälan Patientskada